Search form

Mak ma Peba 6:27

27Sɨ odenja king Erod ara yemokonj yɨpa tina yɨr ɨpka geja rɨga, ɨ yingawonj Yoanɨmna moptekɨp iyoyɨm. Re ket geja rɨga yiwatonj sɨbɨbmet wa, ton kea ket Yoanɨnd mop yɨpendonj.