Search form

Mak ma Peba 6:29

29Ɨ re Yoanɨmna b'auyaena rɨgap onggɨt gatab yɨt utkundo, ton ket wuwonj, ɨ Yoanɨmna ujgɨm yurowato, ɨ dɨde yɨpa gɨmo yɨund eski gopmet wa yoramito. Sɨ ɨja emb jɨ Yoanɨmna mop ɨpendi yɨt.