Search form

Mak ma Peba 6:30

Yesu Paib Tausɨn (5,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Yoan 6:1-14)

30Ɨ ɨtmɨkitijog rɨga rɨna re Yesu etmɨkeninonj tungg yɨpayɨpa wa, ton ɨtekto Yesum pɨlwa dɨde yɨpand b'eomkurto. Ɨ ket Yesund wumɨr yomneno komkesa gasa rɨna re ton amnɨkto dɨde auyaento.