Search form

Mak ma Peba 6:31

31Onggɨt wɨnɨnd ma yɨpa kɨma rɨga na wuwenonj dɨde ɨtendento. Sɨ onggɨt penaemb Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga diyam awowɨm gangga kesa na wekenonj. Sɨ onggɨt penaemb Yesu Tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Wuyɨn menta de wul kesa tungg wa, ɨ wɨn sobijog wɨram yokata!”