Search form

Mak ma Peba 6:33

33Ajɨ re ton menon yokato, jogjog rɨgap kea ten yɨr angto. Sɨ re ton yongwato pɨpmet rɨtade re ta ton menon yokato, rɨgata rɨgata yɨpand b'ɨkento komkesa wuswus taun ke ɨ ton naska opendento de onggɨt rɨga kesa tungg wa.