Search form

Mak ma Peba 6:35

35Ɨ re ket bibɨr wɨn awɨr auka yikonj, Tina b'auyaena rɨga tuwonj Ti pɨlwa dɨde ket Tin yomno da, “Ɨtemb tungg re rɨga kesa tungg e, ɨ kwa bibɨr wɨn re kea awɨr auka yik.