Search form

Mak ma Peba 6:36

36Sɨ rɨga wetaweta amnɨkine, ɨ etmɨkenine wuswus sopapu tungg nata dɨde wuswus tungg nata. Sɨ ton wou dɨde towalenggyam owou remjinem towanɨm owowɨm.”