Search form

Mak ma Peba 6:37

37Ajɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Wɨn towa owou agoninam!” Sɨ ton Yesund yomno da, “Rɨdede e sɨn omnɨku? Sɨ rɨngma, sɨn wuyɨn ɨ wan tausɨn tu andred (1,200) Kina ke owou temjindam dor ɨ dɨde tagonindam dor towa owowɨm? Ma rɨrɨr e.”