Search form

Mak ma Peba 6:4

4Seg ket Yesu ten amninonj da, “Rɨgap Godɨmna bageyam ɨta yɨsnaenenyi komkesa gatab nata, ajɨ tinajog tungg rɨgap ma ɨta tin yɨsnaenenyi. Ɨ kwa daka tinajog kus ke rɨgawarɨp dɨde tina metamjog rɨgap ma ɨta yɨsnaenenyi.”