Search form

Mak ma Peba 6:41

41Ɨ ket Yesu paib (5) sana nganja dɨde nɨmog kabum akasinonj, ɨ pumb wa yɨr yikenonj dɨde ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj. Ngɨrpu sana nganja epkɨkinonj ɨ ket Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ dɨde kwa nɨmog kabum ɨpka eyenonj towanɨm yingg iyenam.