Search form

Mak ma Peba 6:43

43Seg ket b'auyaena rɨgap rɨga wa pɨlke sana komb dɨde kabum komb akatto dɨde aramkɨto watɨnd, ngɨrpu twelp (12) wat yɨndangɨr aukɨto.