Search form

Mak ma Peba 6:45

Yesu Nyɨ Tumɨnd Yikonj

(Mat 14:22-33; Yoan 6:15-21)

45Seg ket odenja Yesu Tina b'auyaena rɨga engainonj gɨga wa angurkam dɨde naskanaska menonɨm sɨpa yɨpa tab wa de Betsaida wa. Ɨ onggɨt ganggand re Tina b'auyaena rɨgap gɨga wa angurkɨto menonɨm tab wa, Yesu ket Tilenggyam rɨga wetaweta amnɨkinonj.