Search form

Mak ma Peba 6:5

5Sɨ Ton ma rɨrɨr na kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkam de Tinajog tunggɨnd. Sɨ Ton nɨnda kopa rɨga wa pɨlwa nena na yɨm aramiteninonj dɨde esakenjinonj.