Search form

Mak ma Peba 6:50

50Ɨ komkesa rɨgap Tin yɨr yongo dɨde moga yuwado. Sɨ odenja Yesu ten amninonj da, “Kɨd seo ainam! Konten, goro moga tainam!”