Search form

Mak ma Peba 6:51

51Ɨ re Yesu ket ton kɨma angitonj gɨga kumb wa, sɨ rɨb daka kea ket mumakesa awonj. Sɨ ket b'auyaena rɨgap nony menamena kesa ukoi kɨd kesa aukɨto.