Search form

Mak ma Peba 6:56

56Ɨ rɨkɨnd re Yesu yikenonj tungg nata ɨ taun nata ɨ dɨde sobijog tungg nata, rɨgap kopa rɨga eyento dɨde aramkɨto maketɨnd. Ɨ ton ket Yesund erkena yiyeno, nokɨm da ɨdenat kopa rɨgap Tina kobɨrgɨm petɨr esopaya iyenyi. Ɨ komkesa rɨga yepiya re yesopayo, ton kea ket b'ogɨl aukɨto.