Search form

Mak ma Peba 6:7

Twelp (12) Ɨtmɨkitijog Rɨga Ɨtmɨkitam

(Mat 10:1, 5-15; Luk 9:1-6)

7Yesu Tina Twelp (12) b'auyaena rɨga ara emokinonj b'eomam, ɨ Ton ket ukoi juwai akainonj negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga eaukenam. Seg Ton ket yotomonj ten ɨtmɨkenam nɨmog nɨmog nɨnda tungg wa.