Search form

Mak ma Peba 7

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke B'ɨsateni Mɨle

(Mat 15:1-9)

1Ɨ Parisai rɨga dɨde nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga yepiya re tuwonj Yerusalem taun ke, ton b'eomkurto Yesum pɨlwa. 2Ɨ ton ket nɨnda Yesumna b'auyaena rɨga yɨr angto towaina ɨseka mɨle kesa kɨl kɨma yɨm ke diyam awowɨnd. 3(Parisai rɨga dɨde komkesa Ju rɨgap towaina dad ke b'ɨsateni mɨle nɨnda owama eyento. Ɨja emb jɨ ɨseka gog mɨle, ra rɨga maka ra yɨm b'obogɨl b'ɨtɨsekanj, ton ma opima diyam taukanj. 4Ɨ kwa ra ton maketpu ke tui ɨ ra ton maka ra nyɨ ke b'ɨseka mɨle tamnɨkanj, ton ma opima diyam taukanj. Ɨ dɨde ton kwa kea jogjog gog mɨle towa dadwar wa pɨlke owamam emdɨto. Sɨ yɨpa mɨle ɨtemb jɨ kapo, sospen dɨde ketel+ ɨseka mɨle.) 5Sɨ Parisai rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Yesund yerkito da, “Nangga mop paim Moina b'auyaena rɨgap maka wɨmena wuweny elda rɨga waina dad ke b'ɨsateni mɨle rɨrɨrɨnd, ajɨ ton ɨseka mɨle kesa kɨl kɨma yɨm kaim diyam awou wuweny?” 6Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “God ma bageyam Isaya ɨmɨnjog na b'ogɨl bage yɨt yopulitonj waina gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle gatab. Ɨja emb jɨ tina peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Onggɨt rɨgap Ken nɨsnaenenyi towaina tugɨm nena kae,

ajɨ towaina nony menamena re ma wus nasim Kor pɨlke wekeny.

7Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,

ton rɨgaina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.

Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’

8Sɨ wɨn odede yɨpa wɨp nya kaim God ma b'ingawa yɨt awaikenindam, ajɨ wɨn rɨga waina dad wa pɨlke b'ɨsateni mɨle im owama eyenindam.” 9Ɨ kwa Ton ten amninonj da, “Wɨn God ma b'ingawa yɨt b'obogɨl im esaenenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn waina dad ke b'ɨsateni mɨle nena tamorkenenindam. 10Ɨ Mose gog peband yindonj da, ‘Mor b'u ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra b'uɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’ 11Ajɨ wɨn ɨja imemb jɨ rɨga ouyaena eyenindam da, ‘Ra yɨpa rɨgat ti b'uɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da “Korban,” isɨpkita yɨtkak da, “Ɨtemb re Godɨm pɨlwa singi sɨ gasam oramiti e”, sɨ ton ma rɨrɨr e onggɨtyam gasa ti b'uɨm o ti mogɨm okawam.’ 12Sɨ wɨn onggɨtyam ouyaena ke komkesa nya im edokindam ti b'uɨm o ti mogɨm yɨm okawam. 13Sɨ wɨn onggɨt wa b'uwar wa pɨlke b'ɨsateni yɨtkak e b'obogɨl yemorkenenya, ɨ ɨngkaemb God ma yɨt awɨr amnɨkindam. Ɨ wɨn kwa jogjog im odede yɨpa wɨp gasa amnɨkindam.”

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke Ɨseka Mɨle

(Mat 15:10-20)

14Ɨ seg ket Yesu b'usaya opimemb rɨga bobo ara emokinonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn komkesa Ken nutkunda, ɨ wumɨr yokata! 15Makwa ɨta yɨpa gasat rɨgand kɨl kɨma omɨny rɨnte re bau ke yik rɨgam kom bora wa. Ajɨ gasa rɨnte re rɨgam kom bora ke opek, sɨ tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk. 16Yete re man wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, man utkunde!” 17Seg, re ket Yesu rɨga wa pɨlke yiwatonj ɨ dɨde b'ɨgaronj met wa, tina b'auyaena rɨgap tin ket yerkito onggɨt tendam yɨt gatab. 18Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma, wɨdaka wumɨr kesa im wekenyɨt odede opi re ton re dɨde? Wɨn ma wumɨr im da komkesa gasa rɨnte re bau ke yik de rɨgam kom bora wa, ton ma rɨrɨr e tin kɨl kɨma omnɨk. 19Mop nokɨp owou rɨnte re b'ɨgarɨk rɨgam kom bora wa, ton ma kɨd wa e yik ajɨ kom bora wa e, ɨ ket opek de sobijog met wa b'ɨskokam.” Onggɨt yɨt kɨma Yesu pɨtapɨta yomnonj da, “Komkesa owou dɨde b'angga re ma kɨl kɨma im, komkesa re owou mim dɨde ongong mim, ma gog kɨma im.” 20Ajɨ Yesu kwa yindonj da, “Gasa rɨnte re rɨgam pɨlke opek, tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk. 21Sɨ gasa rɨnsim re rɨgaina kukɨp ke opekanj, ton rɨgaina kɨd kaim opekanj. Sɨ odede b'engabenga negɨrjog nonyɨk b'amdena im wuweny, opi re negɨr b'iyena mɨle, yurowam mɨle, onganda mɨle, 22gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle, yɨpa rɨga ma gasa nony ke ɨponena mɨle, b'engabenga wɨp negɨr mɨle omnɨka singi, b'anygɨnena mɨle, b'ogɨl mɨle negɨr omnɨka mɨle, yɨr muga b'uwada mɨle, b'ugaga mɨle, b'asourena mɨle, ɨ dɨde nony kesa omnɨka mɨle. 23Sɨ opimemb komkesa negɨrjog gasa opekanj re rɨga waina kukɨp kaim, ɨ tonpimemb ket rɨgand kɨl kɨma yomnɨkenenyi.”

Yɨpa Siropoinikisa Kongga ma Gar ke Utkunda

(Mat 15:21-28)

24Ɨ ɨngkek ket Yesu utnyitonj, yiwatonj dɨde yikonj ket Tiro eriya wa. Ɨ re Ton yɨpa met wa b'ɨgaronj, Ton ma singi na rɨgap wumɨr okasi da ama de Ton onggɨt met wa yɨbɨm. Ajɨ Ton ma rɨrɨr na wɨgawɨga egiti wɨmenam. 25Odenja yɨpa kongga yaina ngɨmngai b'ɨga na re negɨr wɨngawɨnga ma okati wɨbnonj, ton kea Yesumna danda gatab yɨdɨr utkundonj. Sɨ ton ket tikonj Yesum pɨlwa, ngɨrpu sap otendonj Tina pɨs wɨpɨnd. 26Ajɨ ɨtomb kongga re Grik yɨtam na, ɨ Siropoinikisa kongga na. Sɨ ton ma Ju kongga na. Ɨ ket ton Yesund yɨtenawonj negɨr wɨngawɨnga eaukenam tina ngɨmngai b'ɨgam pɨlke. 27Ajɨ Yesu tin mɨra womnonj da, “Naska b'ɨga ngor rainem, nokɨp ɨtemb ma b'ogɨl mɨle e b'ɨga waina owou ɨsatam dɨde yongg wa b'ɨskokam.”+ 28Ɨ kwa konggat Yesund mɨra yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ kasa wusɨnd yonggɨp toda b'ɨga waina sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re b'ɨgap b'ɨskokanj.” 29Ɨ kwa Yesu tin womnonj da, “Kea man gar ke utkunda ke b'ogɨl mɨra nomnyɨt. Sɨ man meke moina met wa! Ke negɨr wɨngawɨnga moina ngɨmngai b'ɨgam pɨlke b'ɨkeny.” 30Re ket seg, ton wikonj tina met wa, ɨ ton ti b'ɨgand wodaronj yutungi dar kumbɨnd, ɨ ton kea wumɨr awonj da ke negɨr wɨngawɨnga b'ɨkeny.

Yesu Yɨpya Dumdum dɨde Yɨt kesa Rɨga Yɨsakendonj

31Ɨ Yesu b'usaya Tiro eriya ke yiwatonj, ɨ yikenonj Sidon nata ɨ Dekapoli eriya tunkɨp nata, ngɨrpu opendonj de Galili sɨpa wa. 32Ɨ nɨnda rɨgap yɨpa yɨpya dumdum dɨde yɨt kesa rɨga iyo Yesum pɨlwa, ɨ Yesund yɨtenawo da, “Be ngai Man yɨm aramite ti pɨlɨnd tin ɨsakendam!” 33Ɨ Yesu onggɨt rɨgand yokatonj rɨga bobo wɨngɨrɨnd, ɨ ket yiyonj dea ta tintawar wa. Ɨ Yesu ket Tina yɨmkak aramisinonj tina yɨpyand. Ɨ re auya ɨtmanda seg, tina weyat yesopayonj. 34Seg Yesu pumb wa yɨr yikenonj yɨr opmitam, ɨ Ton ket gar kopa kɨma nonya unggulitonj ɨ dɨde ket ti pɨlwa yɨt yopulitonj da, “Epata,” engenda yɨtkak da, “Or epangenda!” 35Ɨ odenja onggɨt rɨga ma yɨpya mop epangendonda ɨ tina weyat b'inkitipu kea gorogoro awonj, sɨ ton ket dɨmdɨm yɨt apureninonj. 36Ɨ Yesu rɨga engainonj da, “Goro kwa yena wumɨr tamninam onggɨt gatab.” Ajɨ re Yesu danda kɨma jogjogpyam engaeninonj ɨswangam, rɨgap toda ɨsanikesa jabajaba danda kɨma onggɨt gatab wumɨrwumɨr yɨt usenena yiyeno. Sɨ ton kea b'iklawa yiyeno onggɨt gatab. 37Seg re rɨgap utkundeno onggɨtyam yɨt, ton ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj dɨde ket endento da, “Ton kea komkesa gasa b'ogɨl amnɨkiny, yɨpya dumdum rɨga utkundam ɨ yɨt kesa rɨga opurenam.”