Search form

Mak ma Peba 7:10

10Ɨ Mose gog peband yindonj da, ‘Mor b'u ake mor mog esnae,’ ɨ kwa yindonj da, ‘Yet ra b'uɨm pɨlwa o mogɨm pɨlwa negɨr yɨt opulis, ton ɨta ɨmɨnjog uj ondrɨki ɨbɨm.’