Search form

Mak ma Peba 7:11

11Ajɨ wɨn ɨja imemb jɨ rɨga ouyaena eyenindam da, ‘Ra yɨpa rɨgat ti b'uɨm pɨlwa o ti mogɨm pɨlwa indeny da “Korban,” isɨpkita yɨtkak da, “Ɨtemb re Godɨm pɨlwa singi sɨ gasam oramiti e”, sɨ ton ma rɨrɨr e onggɨtyam gasa ti b'uɨm o ti mogɨm okawam.’