Search form

Mak ma Peba 7:13

13Sɨ wɨn onggɨt wa b'uwar wa pɨlke b'ɨsateni yɨtkak e b'obogɨl yemorkenenya, ɨ ɨngkaemb God ma yɨt awɨr amnɨkindam. Ɨ wɨn kwa jogjog im odede yɨpa wɨp gasa amnɨkindam.”