Search form

Mak ma Peba 7:14

Ju Rɨga Waina Kesam Dad ke Ɨseka Mɨle

(Mat 15:10-20)

14Ɨ seg ket Yesu b'usaya opimemb rɨga bobo ara emokinonj dɨde ten amninonj da, “Wɨn komkesa Ken nutkunda, ɨ wumɨr yokata!