Search form

Mak ma Peba 7:15

15Makwa ɨta yɨpa gasat rɨgand kɨl kɨma omɨny rɨnte re bau ke yik rɨgam kom bora wa. Ajɨ gasa rɨnte re rɨgam kom bora ke opek, sɨ tontemb jɨ onggɨt rɨgand kɨl kɨma yomnɨk.