Search form

Mak ma Peba 7:18

18Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Ma, wɨdaka wumɨr kesa im wekenyɨt odede opi re ton re dɨde? Wɨn ma wumɨr im da komkesa gasa rɨnte re bau ke yik de rɨgam kom bora wa, ton ma rɨrɨr e tin kɨl kɨma omnɨk.