Search form

Mak ma Peba 7:19

19Mop nokɨp owou rɨnte re b'ɨgarɨk rɨgam kom bora wa, ton ma kɨd wa e yik ajɨ kom bora wa e, ɨ ket opek de sobijog met wa b'ɨskokam.” Onggɨt yɨt kɨma Yesu pɨtapɨta yomnonj da, “Komkesa owou dɨde b'angga re ma kɨl kɨma im, komkesa re owou mim dɨde ongong mim, ma gog kɨma im.”