Search form

Mak ma Peba 7:22

22gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle, yɨpa rɨga ma gasa nony ke ɨponena mɨle, b'engabenga wɨp negɨr mɨle omnɨka singi, b'anygɨnena mɨle, b'ogɨl mɨle negɨr omnɨka mɨle, yɨr muga b'uwada mɨle, b'ugaga mɨle, b'asourena mɨle, ɨ dɨde nony kesa omnɨka mɨle.