Search form

Mak ma Peba 7:23

23Sɨ opimemb komkesa negɨrjog gasa opekanj re rɨga waina kukɨp kaim, ɨ tonpimemb ket rɨgand kɨl kɨma yomnɨkenenyi.”