Search form

Mak ma Peba 7:24

Yɨpa Siropoinikisa Kongga ma Gar ke Utkunda

(Mat 15:21-28)

24Ɨ ɨngkek ket Yesu utnyitonj, yiwatonj dɨde yikonj ket Tiro eriya wa. Ɨ re Ton yɨpa met wa b'ɨgaronj, Ton ma singi na rɨgap wumɨr okasi da ama de Ton onggɨt met wa yɨbɨm. Ajɨ Ton ma rɨrɨr na wɨgawɨga egiti wɨmenam.