Search form

Mak ma Peba 7:28

28Ɨ kwa konggat Yesund mɨra yomnonj da, “Ɨmɨnjog e, Yonggyam! Ajɨ kasa wusɨnd yonggɨp toda b'ɨga waina sobijogsobijog sana kɨb awenenanj rɨnsim re b'ɨgap b'ɨskokanj.”