Search form

Mak ma Peba 7:29

29Ɨ kwa Yesu tin womnonj da, “Kea man gar ke utkunda ke b'ogɨl mɨra nomnyɨt. Sɨ man meke moina met wa! Ke negɨr wɨngawɨnga moina ngɨmngai b'ɨgam pɨlke b'ɨkeny.”