Search form

Mak ma Peba 7:31

Yesu Yɨpya Dumdum dɨde Yɨt kesa Rɨga Yɨsakendonj

31Ɨ Yesu b'usaya Tiro eriya ke yiwatonj, ɨ yikenonj Sidon nata ɨ Dekapoli eriya tunkɨp nata, ngɨrpu opendonj de Galili sɨpa wa.