Search form

Mak ma Peba 7:33

33Ɨ Yesu onggɨt rɨgand yokatonj rɨga bobo wɨngɨrɨnd, ɨ ket yiyonj dea ta tintawar wa. Ɨ Yesu ket Tina yɨmkak aramisinonj tina yɨpyand. Ɨ re auya ɨtmanda seg, tina weyat yesopayonj.