Search form

Mak ma Peba 7:34

34Seg Yesu pumb wa yɨr yikenonj yɨr opmitam, ɨ Ton ket gar kopa kɨma nonya unggulitonj ɨ dɨde ket ti pɨlwa yɨt yopulitonj da, “Epata,” engenda yɨtkak da, “Or epangenda!”