Search form

Mak ma Peba 7:35

35Ɨ odenja onggɨt rɨga ma yɨpya mop epangendonda ɨ tina weyat b'inkitipu kea gorogoro awonj, sɨ ton ket dɨmdɨm yɨt apureninonj.