Search form

Mak ma Peba 7:37

37Seg re rɨgap utkundeno onggɨtyam yɨt, ton ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj dɨde ket endento da, “Ton kea komkesa gasa b'ogɨl amnɨkiny, yɨpya dumdum rɨga utkundam ɨ yɨt kesa rɨga opurenam.”