Search form

Mak ma Peba 7:4

4Ɨ kwa ra ton maketpu ke tui ɨ ra ton maka ra nyɨ ke b'ɨseka mɨle tamnɨkanj, ton ma opima diyam taukanj. Ɨ dɨde ton kwa kea jogjog gog mɨle towa dadwar wa pɨlke owamam emdɨto. Sɨ yɨpa mɨle ɨtemb jɨ kapo, sospen dɨde ketel ɨseka mɨle.)