Search form

Mak ma Peba 7:6

6Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “God ma bageyam Isaya ɨmɨnjog na b'ogɨl bage yɨt yopulitonj waina gɨm ke b'ogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle gatab. Ɨja emb jɨ tina peband ɨrɨki yɨbɨm da,

‘Onggɨt rɨgap Ken nɨsnaenenyi towaina tugɨm nena kae,

ajɨ towaina nony menamena re ma wus nasim Kor pɨlke wekeny.