Search form

Mak ma Peba 7:7

7Ɨ ra ton God ma yɨt tauyaenenanj,

ton rɨgaina omnɨki gog kaim rɨga auyaenenanj.

Sɨ onggɨt paemb ton jabakɨpɨnd nony kesa kana im dɨde mogjɨ kesa im Kor pɨlwa yɨr opmitenenanj.’