Search form

Mak ma Peba 7:8

8Sɨ wɨn odede yɨpa wɨp nya kaim God ma b'ingawa yɨt awaikenindam, ajɨ wɨn rɨga waina dad wa pɨlke b'ɨsateni mɨle im owama eyenindam.”