Search form

Mak ma Peba 7:9

9Ɨ kwa Ton ten amninonj da, “Wɨn God ma b'ingawa yɨt b'obogɨl im esaenenindam, nokɨm da ɨdenat wɨn waina dad ke b'ɨsateni mɨle nena tamorkenenindam.