Search form

Mak ma Peba 8

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 15:32-39)

1Re onggɨt nɨnda bibɨr ganggand b'usaya ukoi rɨga bobo wekenonj Yesu ma yɨt utkundam, ajɨ towa makwa nangga na owowɨm ebnainonj. Sɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da, 2“Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nanggamog im owowɨm ebnainy. 3Ɨ ra Kon ten tetmɨkeninyɨn owoupa kɨma towa met wa, ke nyawɨnd owoupat kak ɨjga reyenin, nokɨp towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga ma wuswus tungg kaim tuwonj.” 4Ɨ Tina b'auyaena rɨgap mɨra yomno da, “Men dɨkɨnd rɨga kesa tungg nasim wekenyɨn. Sɨ rɨngkaim sɨn odede ukoi owou okasu dɨkɨnd? Men ma rɨrɨr im onggɨtyam rɨga ongenam dɨkɨnd.” 5Ɨ Yesu ket ten arkinsinonj da, “Leamog sana nganja im wɨn awamindam?” Ɨ ton mɨra yomno da, “Seben (7) nganja im.” 6Ɨ Yesu rɨga engainonj omitam gowɨnd, ɨ Ton ket seben (7) sana nganja akasinonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu epkɨkinonj dɨde Tina b'auyaena rɨga wa agoninonj rɨga wa yingg iyenam. Ɨ ket b'auyaena rɨgap rɨga bobo wa yingg eyenauto. 7Dɨde kwa kea towa nɨnda sobijog kabum ebnainonj. Ɨ Yesu opimemb kabum daka akasinonj, ɨ ket Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket kwa Tina b'auyaena rɨga amninonj rɨga wa yingg iyenam. 8Sɨ rɨgap auto dɨde ton kea ket ngor aukɨto. Seg re b'auyaena rɨgap rɨga wa pɨlke sana komb dɨde kabum komb akatto dɨde ga wa aramkɨto, sɨ seben (7) ukoi ga na komb owou yɨndangɨr aukɨto. 9Ɨ Komkesa rɨga yepiya re wekenonj re powa tausɨn (4,000) na. Ɨ re ton diyam seg aukɨto, Yesu ket rɨga wetaweta amnɨkinonj towaina tungg wa menamenam. 10Seg re ket odenja Yesu gɨga yokatonj Tina b'auyaena rɨga kɨma, ngɨrpu yikonj de Dalmanuta eriya wa.

Parisai Rɨga Waina B'arkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Gatab

(Mat 16:1-4)

11Ɨ Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde Yesu kɨma yɨt b'ugwatento, nokɨp ton singi na yɨt ke Yesund gou wa omnam. Sɨ ton odede b'arkita kɨma Yesund yotonkeno da, “Man kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨke! Ɨ ɨngkaemb sɨn motɨngwasu da Moina danda yikeny re Godɨm pɨlkae.” 12Sɨ Yesu gar bebɨg kɨma ukoi kana nonya unggulitonj, ɨ yindonj da, “Nangga pae rɨgap yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton Ken oraka niyenyi Koina kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongongɨm? Kon ɨmɨnjog wanɨm nitinjɨn da Kon makwa ɨta yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkaen towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd.” 13Ɨ ket Yesu Parisai rɨga wa pɨlke yiwatonj dɨde b'usaya gɨga yokato Tina b'auyaena rɨga kɨma, ngɨrpu ket yiwato de sɨpa tab wa.

Parisai Rɨga dɨde Erod Towaina Yist

(Mat 16:5-12)

14Ɨ b'auyaena rɨgap nony b'edatkurto nɨnda owou iyoyɨm, ajɨ ɨna yɨpaina owou nena ebnawonj gɨgand. 15Ɨ Yesu ten nonony amninonj da, “Wɨn nony kɨma tekenyɨt! Dɨde wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Erod towaina yist!”+ Yesu ton Parisai rɨga dɨde Erod towaina negɨr ouyaena gatab na tendam yɨt ke yengendonj da ɨja emb jɨ rɨngma re yistɨt wɨko yomnɨk plawa wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Yesu odede yɨt yopulitonj. 16Ajɨ b'auyaena rɨgap maka wumɨr aukɨto Yesu ma yɨt mop, sɨ ton towalenggyam b'arkena wuwenonj da, “Ton nok pae odede yinj, nokɨp mera owou awɨr im.” 17Sɨ Yesu kea towaina b'arkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Nangga mim wɨn b'arkena wuwenyɨt da wa owou awɨr im? Makaya wɨn wumɨr aindam ɨ makaya wɨn nony aukindam nangga ma Kon nindenyɨn? Rɨngma, waina nony menamena kut im? 18Wɨn yɨrkɨp kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka yɨr angindam? Ɨ wɨn yɨpya kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka utkundenindam? Rɨka wɨn opima nonyɨnd owama eyenindam? 19Sɨ re Kon paib (5) sana nganja ke paib tausɨn (5,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog wat na yɨndangɨr akattondam?” Ton mɨra yomno da, “Twelp (12) wat na.” 20Ɨ Yesu b'usaya ten arkisinonj da, “Ɨ kwa re Kon sana ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr akattondam?” Ɨ ton kwa mɨra yomno da, “Seben (7) ukoi ga na.” 21Seg Yesu kwa tina b'auyaena rɨga amninonj da, “Rɨka wɨn makaima nony aukindam nangga ma Kon nindenyɨn?”

Yɨrdɨdɨ Rɨga B'ogɨl Omnam Betsaidand

22Ɨ re ton Betsaida wa opekto, rɨgap ket yɨpa yɨrdɨdɨ rɨga Yesum pɨlwa yiyo ngɨrpu Yesund yɨjeneno da, “Be ngai Man tin yesopae yɨr ɨpangendam!” 23Seg Yesu ket yɨrdɨdɨ rɨgand yɨm otona yiyonj dea ta tungg bau wa, ɨ ket auya yɨtmandonj tina yɨrkɨp wa dɨde ket yɨm yoramitonj ti pɨlɨnd. Seg re ket Yesu tin yerkitonj da, “Wɨi, opima man nangga im yɨr anginyɨt?” 24Ɨ re ton yɨrdɨdɨ rɨga yɨr yikenonj, ton ket Yesund mɨra yomnonj da, “Kon rɨga im yɨr anginyɨn, ajɨ ton ɨja im wɨp wuweny da wul im.” 25Tina yɨt seg ke ket Yesu b'usaya yɨm yoramitonj yɨrdɨdɨ rɨga ma yɨr kɨpɨnd, ɨ ɨdenatemb ket tina nɨmog yɨrkɨp epangendonda. Sɨ ton ket komkesa gasa pɨta kɨpɨnd yɨr anginonj. 26Seg ket Yesu tin yɨtmɨkitonj tina met wa odede yɨt kɨma da, “Goro tungg wɨngɨr wa mekɨm!”

Petro ma Pɨtapɨta Omni Yɨt Yesum Gatab

(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)

27Ɨ Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga wuwenonj nɨnda tungg nata Kaisareya Pilipo eriya wɨngɨrɨnd. Nyawɨnd Yesu Tina b'auyaena rɨga arkisinonj da, “Yena rɨgap nomnɨkenenyi da yeten Kon?” 28Sɨ ton mɨra yomno da, “Nɨnda rɨgap endenenanj da Man Baptiso Yoantet, ɨ nɨndap da Man Eliyatet, ɨ kwa nɨndap da yɨpa God ma bageyamtet kesam God ma yɨna peba wɨngɨrɨnd.” 29Ɨ Yesu ten kwa arkisinonj da, “Ajɨ wɨdaka rɨngmim, wɨn yena yomnɨkenenya da yeten Kon?” Petro mɨra yomnonj da, “Man re Kerisotet yena re God gaya ke yeaukonj Tina wɨko omnɨkam.” 30Ɨ Yesu ten engainonj da, “Goro yena rɨga wumɨr omna kor gatab.”

Yesu Tina Uj dɨde Utnyita Gatab Yɨt Pɨtapɨta Amninonj

(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)

31Ɨ ket Yesu ouyaena yotomonj Tina b'auyaena rɨga wa pɨlwa da, “Rɨgamna B'ɨga b'ogla jogjog b'ɨdgotnena takateniny. Sɨ Ju rɨga waina elda rɨga, ɨ yɨna mopyam sɨ rɨga, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨgap Tin ɨta ɨsayi dem, ngɨrpu Tin onganji dem. Ɨ nowam bibɨrɨnd Ton ɨta uj ke tutnyis dem.” 32Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt pɨtapɨta amneninonj, Petro ket Yesund wɨp yowarkitonj dɨde ket danda kɨma yɨt yomnonj da, “Goro odede yɨt apureninyɨt.” 33Ajɨ re Yesu b'engendonj Tina b'auyaena rɨga wa wɨp wa, ɨ Ton ket Petrond samany yiyowonj da, “Satana! Man ewaikite Kor pɨlke! Mop nokɨp man ma ɨta nonyɨk b'amdena mekenyɨt Godɨmna singi mɨle omnɨkam ajɨ man rɨgaina singi mɨle omnɨka ma.” 34Ɨ ket Yesu rɨga bobo ara emokinonj Tina b'auyaena rɨga kɨma, dɨde ten amninonj da, “Ra man yɨpa rɨgat singi taet Ken yɨmta undokam, man b'ogla naska moina singi komkesa terarkinyɨt, ɨ kwa man b'ogla komkesa bebɨg takasinyɨt Godɨm wɨkond ngɨrpu moina uj wul b'agbagɨnd, dɨde ket Ken yɨmta nutundoket. 35Mop nokɨp yet ra tilenggyam tina yɨrkokar yɨrgong omnɨka iyeny, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar dadal edamkis dem. Ɨ daka yet ra tina yɨrkokar edamkis Kor map dɨde God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt map, ton ɨta tina onggɨtyam yɨrkokar okas dem. 36Ɨ ra man komkesa gowukoi mornɨm okasɨt ɨ dɨde onggɨt gowukoi map moina yɨrkokar b'etɨdamkis dem, sɨ nangga b'ogɨl e man yɨr onget onggɨt gowukoi okati ke? 37Nangga gasa kɨma e man rɨrɨr e igerkenyɨt moina yɨrkokar? 38Ɨ yet ra man moina gar ke Ken dɨde Koina yɨt ɨngar kɨma takasinyɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd yepim re yu negɨrjog mɨle ɨ gigɨr dɨde yɨgyɨg b'iyena mɨle kɨma wekeny onggɨt gowukoyɨnd, sɨ Rɨgamna B'ɨga Toda mornɨm ɨngar kɨma e motkas dem, ra Ton yɨna aneru kɨma ik dem Ti B'u ma b'ogɨl ɨnyomarenand.”