Search form

Mak ma Peba 8:1

Yesu Powa Tausɨn (4,000) Rɨga Angeninonj

(Mat 15:32-39)

1Re onggɨt nɨnda bibɨr ganggand b'usaya ukoi rɨga bobo wekenonj Yesu ma yɨt utkundam, ajɨ towa makwa nangga na owowɨm ebnainonj. Sɨ Yesu Tina b'auyaena rɨga ara emokinonj dɨde ket ten amninonj da,