Search form

Mak ma Peba 8:11

Parisai Rɨga Waina B'arkita Kɨd kesa kɨma Danda Wɨko Gatab

(Mat 16:1-4)

11Ɨ Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde Yesu kɨma yɨt b'ugwatento, nokɨp ton singi na yɨt ke Yesund gou wa omnam. Sɨ ton odede b'arkita kɨma Yesund yotonkeno da, “Man kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨke! Ɨ ɨngkaemb sɨn motɨngwasu da Moina danda yikeny re Godɨm pɨlkae.”