Search form

Mak ma Peba 8:12

12Sɨ Yesu gar bebɨg kɨma ukoi kana nonya unggulitonj, ɨ yindonj da, “Nangga pae rɨgap yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd, ton Ken oraka niyenyi Koina kɨd kesa kɨma danda wɨko yɨr ongongɨm? Kon ɨmɨnjog wanɨm nitinjɨn da Kon makwa ɨta yɨpa kɨd kesa kɨma danda wɨko tamnɨkaen towanɨm yepim re yu wekeny onggɨt gowukoyɨnd.”