Search form

Mak ma Peba 8:15

15Ɨ Yesu ten nonony amninonj da, “Wɨn nony kɨma tekenyɨt! Dɨde wɨn yɨr kɨma tekenyɨt Parisai rɨga ake Erod towaina yist!” Yesu ton Parisai rɨga dɨde Erod towaina negɨr ouyaena gatab na tendam yɨt ke yengendonj da ɨja emb jɨ rɨngma re yistɨt wɨko yomnɨk plawa wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Yesu odede yɨt yopulitonj.