Search form

Mak ma Peba 8:17

17Sɨ Yesu kea towaina b'arkena gatab wumɨr awonj, ɨ ket ten amninonj da, “Nangga mim wɨn b'arkena wuwenyɨt da wa owou awɨr im? Makaya wɨn wumɨr aindam ɨ makaya wɨn nony aukindam nangga ma Kon nindenyɨn? Rɨngma, waina nony menamena kut im?