Search form

Mak ma Peba 8:18

18Wɨn yɨrkɨp kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka yɨr angindam? Ɨ wɨn yɨpya kɨma im, ajɨ nangga paim wɨn maka utkundenindam? Rɨka wɨn opima nonyɨnd owama eyenindam?