Search form

Mak ma Peba 8:2

2“Kon rɨga bobo im kear amninyɨn, nokɨp ke nowa bibɨr im Kon kɨma wekeny, sɨ kea towa awɨr im kwa nanggamog im owowɨm ebnainy.