Search form

Mak ma Peba 8:20

20Ɨ Yesu b'usaya ten arkisinonj da, “Ɨ kwa re Kon sana ke powa tausɨn (4,000) rɨga angeninond, sɨ wɨn owou komb ke leamog ukoi ga na yɨndangɨr akattondam?” Ɨ ton kwa mɨra yomno da, “Seben (7) ukoi ga na.”