Search form

Mak ma Peba 8:23

23Seg Yesu ket yɨrdɨdɨ rɨgand yɨm otona yiyonj dea ta tungg bau wa, ɨ ket auya yɨtmandonj tina yɨrkɨp wa dɨde ket yɨm yoramitonj ti pɨlɨnd. Seg re ket Yesu tin yerkitonj da, “Wɨi, opima man nangga im yɨr anginyɨt?”